Säljkompetens

SäljkompetensKompetensutveckling för vuxna
Med en strukturerad metod för målstyrd utveckling av kompetens hjälper Säljtoppen AB kunder att nå sina affärsmål på kort och lång sikt. Säljtoppen AB fokuserar på att deltagarna omgående ska kunna börja omsätta förändringar i praktiken och att hitta varje persons ”hur” snarare än att berätta ”vad” kunden borde göra. Traditionella utbildningar ger sällan bestående resultat och studier visar att ett förändrat arbetssätt och förbättrade resultat endast uppstår i 8-12% av fallen! Säljtoppen AB förbättrar dessa siffror markant där skapandet av hyllvärmande dokument är förbjudet! Det räcker inte att tala om vad man ska göra, utan vi är inte klara förrän kunden behärskar arbetssättet i sitt dagliga arbete.  Då ett pedagogiskt utbildningssätt endast tilltalar vårt intellekt fungerar detta sällan för bestående förändringar hos vuxna. ”Peda” i pedagogik betyder barn och motsvarigheten för vuxna är andragogik, de vuxnas lärande. Andragogiken fördelar sig på två huvudinriktningar, det individuella lärandet samt lärande i grupp. Andragogiken ligger till grund för att bygga den gemensamma kunskapen på det redan existerande kunnandet hos varje individ och ger i stor utstäckning bestående förändringar. Arbetet bygger därför på ett en kombination av teori och praktiska övningar som fördelas på block på en dag i grupp. Blocken som sker i seminarier/workshops-form där deltagarna stimuleras att delta aktivt läggs med cirka en veckas mellanrum. Mellan blocken skall deltagarna praktisera kunskapen individuellt.

utbildningDe som har en säljande roll behöver träna och underhålla sin förmåga att sälja eftersom den kan likställas med en idrottares förmåga att prestera på topp. Tränar inte idrottaren sjunker dennes prestationsförmåga och så är det för de som arbetar med kundkommunikation också. Är man alltid ute på tävling dvs hos kund kommer man att köra på säkerhet och undvika personlig utveckling. Vi vet alla vad som händer om man inom idrotten kör på säkerhet, man kommer i mål men troligen inte som etta. Vara tvåa i affärer är att förlora så vi behöver ha tränade säljare för att få ett vinnande lag. Alla är ju säljare så därför har alla nytta av att delta i säljträning och arbeta med en arbetsmetod där förbättringar tas om hand.

Säljtoppen AB arbetar med en modell där dels individens nuvarande kompetens och motivation är utgångspunkten för den behovsanpassade kompetensutvecklingen och dels leveranspartnernas nuvarande mognad internt och på sin marknad. Alla kan inte ta in allt från början till slut utan varje individ måste få lov att ta steg utifrån sin nuvarande nivå och förmåga. Alla kan dock ta steg framåt i sin utveckling och målet för Säljtoppen AB är att göra det steget så stort som möjligt för alla genom att ta hänsyn till de enskilda deltagare samt till affärsmål, verksamhetsidé, marknadsplaner och andra styrande dokument och de mål deltagarna avser att nå. Detta till skillnad från en standardiserad insats där en förkunskap, mognad och hög motivation är en förutsättning för att insatsen ska få avsedd effekt. Insatsen anpassas alltså helt till deltagarens behov, varken mer eller mindre, men där tydliga mål inför utbildningen sätts.

Utbildningarna genomförs oftast med ca ett tillfälle per vecka under 3-5 utbildningsdagar, däremellan eget arbete och coachning. De avslutande träningsmomenten begränsas till en halv dag per tillfälle så att koncentrationen hos deltagarna kan hållas på en hög nivå under hela träningen. Säljtoppen ABs erfarenhet av denna typ av utbildningar är att man bör planera för att genomföra cirka en utbildningsdag per vecka samt att träningarna inte ska fortgå mer än fyra timmar. Utbildning över flera dagar riskerar dessutom upplevas som ”korvstoppning” och/eller ta för mycket tid från det dagliga arbetet för deltagarna. Vi avsätter tid för reflektioner och analyserar resultaten vid varje träff.

Säljtoppen AB erbjuder deltagarna stöd under minst 6 månader efter utbildningen där vi träffas regelbundet för att coachas, träna och reflektera tillsammans. Dessa aktiviteter sker oftast ”hands on” i din vardag för att kunna omsätta den nya kunskapen i praktik. 

Effekter

  • Bestående förändringar – Att bygga utbildning på metoder anpassade för vuxna är nödvändigt när vi vill ha bestående förändringar. Varför ska du annars lägga pengar på en utbildning?
  • Lärande organisation – Vi bygger in ett arbetssätt där förbättringar blir en naturlig del av det dagliga arbetet
  • Ökad kvalitet – Genom att definiera alla arbetsuppgifter som skall göras i varje steg i säljprocessen och sedan mäta genomförandet ökar vi kvaliteten på försäljningen och bemötandet.
  • +15-20% omsättning – Forskningen visar att en kontinuerlig kompetensutveckling och säljträning ökar omsättningen. Säljtoppen AB kan verifiera att dessa omsättningsökningar är en realitet.
  • +10% omsättning – Vid kontinuerlig coachning via samtal, sambesök medlyssning etc. kan man öka omsättningen ytterligare med 10%.

Lämna ett svar